بررسی اثر بتامتازون با گلیکولیک اسید در درمان پسوریازیس پوست سر
بررسی اثر بتامتازون با گلیکولیک اسید در درمان پسوریازیس پوست سر

بررسی مقایسه‌ای اثر لوسیون بتامتازون با لوسیون گلیکولیک اسید به همراه بتامتازون در درمان پسوریازیس پوست سر در افراد مراجعه‌کننده به درمانگاه های پوست

پسوریازیس یک بیماری شایع پوستی با پلاک های قرمز پوسته‌دار می ‌باشد و با توجه به درگیری شایع پوست سر در این بیماری مشکلات روانی اجتماعی را برای بیمار ایجاد می‌نماید. با توجه به مقاومت این بیماری در درمان های مختلف و عوارض مصرف استروئیدهای موضعی با بررسی اثر درمان گلیکولیک اسید ۱۰ درصد به همراه لوسیون بتامتازون ۰/۱ درصد با توجه به حجم کورتون کمتر در مصرف داروهای ترکیبی مذکور نسبت به مصرف استروئیدها به تنهایی در صورت موثر بودن می‌تواند بعنوان درمان مناسبی برای پسوریازیس پوست سر استفاده شود.

بررسی مقایسه‌ای اثر لوسیون بتامتازون با لوسیون گلیکولیک اسید به همراه بتامتازون در درمان پسوریازیس پوست سر در افراد مراجعه‌کننده به درمانگاه های پوست:

در مطالع ای که ۵۹ بیمار که ۵۵/۹ درصد آنها زن و ۴۴/۱ درصد آنها مرد بودند حضور داشتند که بین ۱۰ تا ۷۲ سال بودند. در پایان هفته هشتم بیماران گروه شاهد و مورد از نظر بهبود اریتم هیپرکراتوز و سطح ضایعه و تاثیر نهایی دارو دارای اختلاف معنی‌داری با هم بودند . اثربخشی بتامتازون ۰/۱ درصد و به همراه گلیکولیک اسید ۱۰ درصد، ۶۰ درصد و بتامتازون ۰/۱ درصد تنها ۱۰/۳ درصد برآورد شد.

اثربخشی بیشتر داروی گلیکولیک اسید در پسوریازیس پوست سر:

نتایج این مطالعه تا حدود زیادی با نتایج مطالعات قبلی همخوانی دارد. من حیث المجموع اثربخشی داروی گلیکولیک اسید ۱۰ درصد به همراه بتامتازون  ۰/۱ درصد از لوسیون بتامتازون والرات ۰/۱ درصد در درمان پسوریازیس پوست سر بطور قابل ملاحظه‌ ای بیشتر است. با توجه به اینکه در داروی جدید غلظت بتامتازون نصف ترکیب قبلی است و عوارض داروی جدید کمتر از قبلی است این دارو می‌تواند بعنوان ترکیبی مناسب جهت درمان پسوریازیس پوست سر جایگزین درمان با کورتونها به تنهایی شود.