چشمه های آب گرم و اثر آن در درمان پسوریازیس - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس

گروهی از محققان اثر آب معدنی درمانی را بر درمان پسوریازیس بررسی كرده اند. در این مطالعه از آب های معدنی (لئوپولدین) كه سرشار از گوگرد است استفاده شده. بیوپسی پوستی از ضایعات بیمار قبل و ۴ هفته پس از درمان انجام شد و مشاهده شد پیشرفت درمان در افرادی كه با آب معدنی درمان شده بودند ۵۸/۹ درصد و در افرادی كه با آب مقطر درمان شده بودند ۵۰/۵ درصد است.