اثر یکسان روغن ماهی موضعی با ترکیب اسید سالسیلیک و بتامتازون در پسوریازیس!
اثر یکسان روغن ماهی موضعی با ترکیب اسید سالسیلیک و بتامتازون در پسوریازیس!

پسوریازیس بیماری مزمنی است که روش های درمانی متعددی اعم از موضعی و عمومی برای آن به کار رفته است. اثربخشی روغن ماهی خوراکی و تزریقی در درمان پسوریازیس ولگاریس هنوز مورد بحث است.

مطالعه به منظور مقایسه دو روش درمانی اسید سالسیلیک ۲ درصد و بتامتازون با روغن ماهی موضعی در بهبود علائم پسوریازیس انجام شد. در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، ۳۹ بیمار مبتلا به پسوریازیس پلاک دار مزمن از بین بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی پوست شهر بیرجند انتخاب شدند.

ضایعه های بیماران از نظر قطر پلاک، قرمزی، خارش، سوزش و پوسته ریزس در شرایط یکسان ارزیابی و ثبت شد. در گروه اول ۲۰ نفر پماد ترکیبی بتامتازون و اسید سالسلیک ۲ درصد و برای گروه دوم ۱۹ نفر روغن ماهی موضعی تجویز شد. بیماران دارو را به مدت دو ماه دو بار در روز به صورت موضعی استفاده کردند. بعد از پایان درمان در مراجعه دوم قطر پلاک، پوسته ریزی و قرمزی توسط محقق ارزیاتی و ثبت شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آومون های آماری کای دو و t زوج و مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

۱۸ نفر در گروه اول و ۱۷ نفر رد گروه دوم کاهش قرمزی داشتند. کاهش قطر پلاک ۴۵/۰ سانتی متر در گروه اول و ۲۹/۰ سانتی متر در گروه دوم بود که در مورد کاهش قرمزی و قطر پلاک تفاوت معنی دار ی بین ۲ رژیم درمانی وجود نداشت. ۱۹ نفر در گروه اول و ۱۶ نفر در گروه دوم کاهش پوسته ریزی داشتند که این تفاوت معنی دار بود(۰۵/۰>p).

نتیجه‌گیری

روغن ماهی موضعی در بهبود علائم بیماری پسوریازیس اثر یکسانی با ترکیب اسید سالسیلیک و بتامتازون موضعی دارد.