شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک
شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک

پسوریازیس بیماری التهابی وخود ایمنی پوست است که شیوع ۴-۲ درصدی در جمعیت های مختلف دارد . ضایعات پوستی این بیماری می تواند موجب morbidity فیزیکی و روانی در بیماران می گردد.

پسوریازیس بیماری التهابی وخود ایمنی پوست است که شیوع ۴-۲ درصدی در جمعیت های مختلف دارد . ضایعات پوستی این بیماری می تواند موجب morbidity فیزیکی و روانی در بیماران می گردد. براساس شدت پسوریازیس درمانهای مختلفی به کار می رود. اخیرا درمان های جدیدی جهت پسوریازیس شدید استفاده می گردد که این درمان ها شامل متوتروکسات، سیکلوسپورین و داروهای بیولوژیک (TNF آلفا آنتا گونیست) می باشد.

شیوع پسوریازیس پارادوکسیکال در بیماران پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژی:

در عین حال که داروهای بیولوژیک می توانند برای بیماری های خود ایمنی مفید باشند میتوانند موجب بروز عوارض نیز شوند. این عوارض شامل ایجاد بیماری خود ایمنی و یا شعله ور شدن مجدد آن بروز پارادوکسیکا ل آن ها مثل پسوریازیس پارادوکسیکال می باشد. در این مطالعه به بررسی شیوع پارادوکسیکال پسوریازیس در بیماران مصرف کننده داروی بیولوژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی می پردازد.

روش اجرا:

مطالعه حاضر از نوع case series می باشد که در این مطالعه بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران که جهت درمان بیماری خود داروی بیولوژیک مصرف کرده باشند، در سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ lورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس بر اساس پرونده آن ها به بررسی سن، جنس، سابقه فامیلی، سابقه مصرف سیگار، سابقه دارویی بیمار ( متوتروکسات، نیوتیکازون ،سیکلوسپورین و پردنیزولون )، سابقه دریافت اشعه، سابقه مصرف داروی بیولوژیک قبل از این دوره درمان، طول مدت ابتلا به پسوریازیس، درگیری مفاصل و ناخن همراه با پسوریازیس، شدت پسوریازیس، پاسخ دهی به درمان و بروز پارادوکسیکال پسوریازیس می پردازد.

اطلاعات ۸۵ بیمار به روش گذشته نگر از پرونده بیماران با چک لیست استخراج گردید. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از پرونده بیماران موجود در بخش مدارک پزشکی، اطلاعات مورد نیاز در SPSS ثبت گردید. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار و و در بررسی متغیر پیوسته کمی از رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است.

نتایج:

میانگین سنی ۸۵ بیمار مراجعه کننده ۳۶٫۷ سال بوده است. ۵۸ بیمار جنس مذکر (۶۸٫۲ %) و ۲۷ بیمار جنس مونث (۳۱٫۸ %) بوده است . در مطالعه حاضر ۲۴ بیمار ( ۲۸٫۲%) بیماران سابقه فامیلی مثبت و ۳۸ بیمار (۴۴٫۷%) سابقه اشعه درمانی داشتند. بیشترین میزان داروی مصرفی نیوتیکازون بوده است که ۷۱ بیمار (۸۳٫۵%) آن را مصرف کرده اند . از متغیر دیگر مورد بررسی در این مطالعه پاسخ به درمان می باشد که به صورت درصد تعیین شده است. در۱۷ بیمار (۲۰%) پاسخ دهی خفیف، ۱۰ بیمار (۱۱٫۸%) پاسخ دهی متوسط و ۶۸٫۳ بیماران پاسخ دهی خوب و خیلی خوب نسبت به درمان بیولوژیک داشتند. ۱۱ بیمار (۱۲٫۹%) درگیری مفاصل و ۱۵ بیمار (۱۷٫۶%) درگیری ناخن همراه پسوریازیس داشتند. در کل در مطالعه حاضر از ۸۵ بیمار مورد بررسی ۸ بیمار (۹٫۴% ) پسوریازیس پارادوکسیکال را پس از دریافت داروی بیولوژیک نشان دادند. از متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه، متغیرمیزان پاسخ دهی به درمان با بروز پسوریازیس پارادوکسیکال رابطه معناداری داشته است و بقییه متغیرها فاقد رابطه معنادار بودند. (p=0.000)

74575

بحث و نتیجه گیری:

پسوریازیس یک بیماری خود ایمنی و التهابی است که علل متفاوتی چون عوامل ژنتیکی و استرس محیطی در بروز و شدت یافتن آن موثر است. جهت درمان این بیماری درمانهای متفاوتی استفاده شده است که از درمانهای جدید داروی بیولوژیک میباشد. که این داروها خود میتواند منجر به بروز پسوریازیس پارادوکسیکال گردد که به صورت ضایعات پاپولو پوسچولر منتشر در بدن با ارجحیت کف دست و پاها و درگیری پلاک مانند در اسکالپ میباشد. در پژوهش حاضر در بررسی عوامل تاثیرگذار احتمالی به بررسی عوامل مختلف در بروز عارضه پسوریازیس پاردوکسیکال پرداخته که رابطه معناداری بین عوامل ذکر شده و ایجاد این عارضه پس از درمان بیولوژیک به جز پاسخ دهی به درمان وجود نداشته است. بیماران با پاسخ دهی کمتر به درمان بیولوژیک احتمال مقاومت به درمان بیشتری دارند و احتما ل بروز پارادوکسیکال پسوریازیس در این افراد بیشتر است.

مشاور:

آقای دکتر احسانی اساتيد داور: آقای دکتر صادقی نیا، آقای دکتر محمودی