اگر به پسوریازیس مبتلا هستید قبل از عقد موضوع را بگویید
اگر به پسوریازیس مبتلا هستید قبل از عقد موضوع را بگویید

برخلاف سایر قراردادها در عقد نكاح طرفین یا یكی از آنها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. به عبارت دیگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای آن را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری كه در […]

برخلاف سایر قراردادها در عقد نكاح طرفین یا یكی از آنها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. به عبارت دیگر عقد نكاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای آن را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری كه در معرض عیوب موجب فسخ نكاح قرار می گیرد به طور صریح و مشخص موارد فسخ نكاح را معین كرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی بوده که بیماری پوستی پسوریازیس می تواند یکی از مصداق های تبصره ماده (۱۱۳۰) باشد. طبق این تبصره هر عارضه صعب العلاجی كه زندگی مشترك را مختل نماید، و با درخواست طرفین توسط دادگاه احراز شود دادگاه می تواند با در نظر گرفتن جهات موضوع حكم طلاق صادر نماید.

تفاوت های حقوقی فسخ و طلاق:

فسخ نكاح یكی از موارد انحلال نكاح است كه تفاوت‌ هایی با طلاق دارد:

طلاق عمل حقوقی كه انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولی فسخ نكاح تنها به اراده صاحب حق انجام میپذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)

طلاق در صورتی درست است كه شرایط خاص در زن موجود باشد ولی به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نكاح شرط نیست. به عنوان مثال فسخ نكاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممكن است. در حالی كه طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)

پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حكم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نكاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تكلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

طلاق مخصوص نكاح دائم است ولی موارد فسخ نكاح در دائم و منقطع یكسان است. (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی)

طلاق عمل حقوقی یك جانبه (ایقاع) است كه به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می شود در حالی كه فسخ ممكن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

در طلاق رجعی شوهر میتواند در زمان عده به نكاح رجوع كند، اما در فسخ نكاح امكان رجوع وجود ندارد و تشكیل دوباره خانواده جز با نكاح جدید ممكن نیست.

در صورتی كه مرد پیش از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نكاح به جهتی قبل از نزدیكی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی كه موجب فسخ، عنن باشد كه زن مستحق نصف مهریه است.

فسخ نكاح هر چند بار كه بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمیكند.

با این اوصاف هم فسخ نكاح و هم نكاح موجب انحلال عقد نكاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال تفاوتی با هم ندارند. گفتنی است كه خیار فسخ (اختیار برهم زدن نكاح) فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نكاح را فسخ نكند خیار (اختیار فسخ) او ساقط می شود، به شرط آنكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمیشود (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) چرا كه در اثر موت نكاح منحل میشود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمیماند. فسخ نكاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و كسی كه حق فسخ دارد میتواند یك طرفه آن را انجام دهد. فسخ كننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

عیوب قانونی فسخ:

عیوب موجب حق فسخ دو قسم است:

۱) عیوب مختص مرد: عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن:

هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می دهد كه ازدواج را برهم بزند.

عنن به شرط آنكه بعد از گذشتن مدت یك سال از تاریخ رجوع زن به حاكم، رفع نشود.

خصاء كه عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گویند، عنن در صورتی زن را صاحب حق برای فسخ میكند كه پیش از نكاح حادث شده و زن نیز به آن جاهل باشد و مانع از ایفای وظیفه زناشویی شود.

مقطوع بودن آلت تناسلی

۲) عیوب مختص زن: طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عبارتند از:

قرن

جذام

برص

افضاء

زمین‌گیری

نابینایی از دو چشم

نکته مهم: این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد میكند كه هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج كرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی)

۳) عیوب مشترك میان زن و مرد:

این مورد بدین معناست كه چنانچه در هر یك از زوجین جنون عارض شود موجب حق فسخ برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احكام مترتب بر آن هر یك متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترك در زوجین است كه موجب حق فسخ میشود.

تبصره ماده ۱۱۳۰:

لازم به ذكر است مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ تیر سال ۸۱ با الحاق تبصره ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخته است كه یكی از آن موارد، ابتلای زوجین به بیماری های صعب العلاج و … كه زندگی خانوادگی را مختل كند. عسر و حجر موضوع این ماده عبارت است از بوجود امدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجین با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حجر محسوب می گردد:

ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در یك مدت یكسال بدون عذر موجه.

اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به تركان در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. درصورتی كه زوج به تعهد خویش عمل ننماید یا پس از ترك مجدا به مصرف مواد مذكور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ابتلاء زوجین به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید. موارد مندرج دراین ماده مانع از ان نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حجر زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نماید.

پسوریازیس و ازدواج:

براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان كه بخواهد بدون هیچ دلیلی می تواند همسرش را به شرط پرداخت تمام حق و حقوقش طلاق دهد. اما زمانی استناد به فسخ می کند که بدون دادن حق و حقوق زن بتواند از او جدا شود. در این صورت حتی اگر موضوع قبل از ازدواج هم با او در میان گذاشته شود منکر آن گردد! در هر صورت به بیماران پسوریازیس توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده در ضمن عقد و در قسمت صحت و سلامت طرفین عقد موضوع را درج کنید.

در صورتی که یکی از زوجین قبل از ازدواج مبتلا به بیماری صعب العلاج شده باشد اگر زوجین از آن مطلع باشد که حق طلاق منتفی اعلام می شود و اگر مطلع نباشند تدلیس (فریب در ازدواج) به حساب می آید و حق فسخ نکاح ایجاد می شود.

اما نکته مهم اینکه اگر خانم یا آقایی بیماری پسوریازیس را از طرف مقابل پنهان کند، برای طرف او حق فسخ وجود دارد؛ آن هم فسخی که طبق قانون (ماده ۱۱۳۱)، فوریت دارد. یعنی اگر کسی بلافاصله بعد از اینکه متوجه بیماری همسرش می شود، برای فسخ نکاح باید اقدام کند که اگر اقدام نکند، این حق و اختیار او از بین می رود. البته به شرطی که از لزوم فوریت فسخ اطلاع داشته باشد. تشخیص این موضوع که امکان و اختیار فسخ تا چه زمانی است به عرف و عادت بستگی دارد.