استرس زمینه ساز بروز بیماری پوستی پسوریازیس - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس

عوامل محیطی موثر در بروز بیماری های خودایمنی بسیار متنوع هستند و هر عاملی از فیزیکی گرفته تا روحی که برای بدن استرس ایجاد کند زمینه ساز بروز بیماری پسوریازیس خواهد بود.