تفاوتها و شباهت های آرتریت پسوریازیس و روماتوئید(دکتر جمشیدی) - سایت درمانی پسوریازیس | سایت درمانی پسوریازیس

ممکن است فردی پسوریازیس داشته باشد ولی الزاما آرتریت پسوریازیس نداشته باشد (یعنی تظاهرات پوستی بدون درگیری مفصلی) که البته ممکن است بیمار پسوریازیس بعد از مدت ها با کمردرد التهابی، مفصل درد التهابی، انتزوپاتی یا … به پزشک مراجعه کند. (نسبت زن به مرد مساوی است)